Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

Prodávající a provozovatel internetového obchodu pilatesstroje.eu:

obchodní společnost AFE TRADE, s.r.o.

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha

IČ: 34 69 166

DIČ: CZ03469166

zapsána pod spisovou značkou C 232091, Městský soud v Praze

kontaktní údaje:

e-mail: info@pilatesstroje.eu 

telefon: +420 607 171 715

web: https://www.pilatesstroje.eu/

(dále jen "prodávající")

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a jiné osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese pilatesstroje.eu (dále je "internetový obchod") nebo na základě telefonického hovoru s prodávajícím.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Katalog internetového obchodu rovněž obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Prodávající je oprávněn cenu v internetovém obchodě změnit, a to bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém obchodě se nedotýká objednávek, které již byly před příslušnou změnou prodávajícímu doručeny.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží tímto způsobem:
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat s povinností platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
  • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, a to telefonicky na telefonní číslo nebo na e-mailovou adresu prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 107-8497800287/0100, IBAN: CZ4401000001078497800287, vedený u Komerční banka, a.s.,
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pět (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 • Podle zákona č.112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 • Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Objednané zboží je kupující povinen zaplatit a převzít.
 • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost nebo v rámci své podnikatelské činnosti, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Prodávající informuje o právu kupujícího na odstoupení od smlouvy i prostřednictvím přílohy k těmto obchodním podmínkám.

 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí ze zákona 14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje možnost rozšíření lhůty pro odstoupení od smlouvy kupujícím bez uvedení důvodu ze 14 dní stanovených občanským zákoníkem pro spotřebitele na lhůtu 30 dnů pro kupujícího, který je spotřebitelem i pro kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Práva a povinnosti kupujícího v případě, že chce jako spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zůstávají zachovány i ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí zboží a uplatňují se i na kupujícího, který není spotřebitelem.
 • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení prodávajícímu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu info@pilatesstroje.eu nebo doručovací adresu prodávajícího pro reklamace uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře/jednoznačné vůle odstoupit od smlouvy.
 • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s bodmi V.3 a V.4 těchto obchodních podmínek právo odstoupit od kupní smlouvy, která platné vznikl, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit v případe dodatečné nemožnosti plnění, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil/zastavil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem, na kterém se domluví.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době (24) dvaceti čtyř měsíců od převzetí nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
  • Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
  • Prodávající je povinen přijmout reklamaci e-mailem na adresu info@pilatesstroje.eu nebo poštou na adresu AFE TRADE, s.r.o. , Na Stádlech 68, 251 01 Popovičky, Česká Republika nebo žádostí prostřednictvím online formuláře dostupného ZDE. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Prodávající písemně (postačuje e-mailem) informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí příslušní záruční doby.
  • Volbu způsobu reklamace má kupující.
  • Jsou-li společně s objednaným zbožím poskytovány dárky, nemůže kupující uplatnit na tyto dárky právo z vadného plnění. Kupující, který je spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží formou odstoupení od smlouvy. Kupující, který je podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že má kupující stížnost, může tuto uplatnit na emailové adrese prodávajícího info@pilatesstroje.eu, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. V případě, že dojde mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová stránka: https://adr.coi.cz/csnebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., adresa: Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, webová stránka: konzument.cz.
 3. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění kupujícímu dle kupní smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.
 5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 občanského zákoníku.
 6. Kupující souhlasí, že prodávající má právo postoupit na třetí osobu kupní smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za prodávajícím bez písemného souhlasu prodávajícího.
 7. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv libovolně měnit či doplňovat. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na webové stránce prodávajícího. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 11. Přílohou obchodních podmínek je poučení o právu na odstoupení od smlouvy se vzorovým formulářem pro odstoupení od smlouvy.
 12. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.03.2024

PŘÍLOHA K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM INTERNETOVÉHO OBCHODU PILATESSTROJE

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

I. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy prodávajícího informovat (vložte Vaše jméno a příjmení/název obchodní firmy, bydlište/adresu sídla, Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). 
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

II. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Vrácení zboží:
 • zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

AFE TRADE, s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00
Praha
Česká republika

info@pilatesstroje.eu 

- Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) / o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*) / datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení kupujícího

- Adresa kupujícího

- Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.